ایستگاه تاکسی خیابان کاشف شرقی لاهیجان

شهر لاهیجان
خیابان کاشف شرقی جنب مدرسه عبدالرزاق
ابعاد تاج ایستگاه: 5/80*1/30
ابعاد هر باکس ایستگاه: 1/06*1/20